Vedtekter

Nordre Ål skolemusikk, Postboks 437, 2603 Lillehammer


§ 1 Navn og organisasjon
Nordre Ål Skolemusikk ble stiftet 13.juni 1960 under navnet Kringsjå Skolemusikk. Korpset er medlem av Norges Musikkorps Forbund (NMF).

§ 2 Formål Nordre Ål Skolemusikk har som formål:
• å fremme interesse og kunnskap om musikk blant barn og unge.
• å støtte opp om medlemmenes musikalske utvikling.
• å bidra til et godt barne- og ungdomsmiljø i Nordre Ål.

§ 3 Medlemskap
a) Alle barn og unge kan være medlemmer i Nordre Ål Skolemusikk. Korpset følger gjeldende bestemmelser i NMF.
b) Ved innmelding i korpset blir man automatisk medlem i NMF. Ved utmelding av korpset meldes man ut av NMF
c) Utmelding skal sendes skriftlig til styret. Kontingent betales for påbegynt semester.
d) Permisjoner innvilges etter søknad til styret.
e) I tilfeller der medlemmer spiller i flere korps, forutsettes det at Nordre Ål Skolemusikk prioriteres.
f) Styremedlemmer må være medlem i NMF. Dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.
g) Medlemmene i korpset får medalje etter 3, 5, 7, 10 og 13 års medlemskap. Ved 10 års medlemskap gis medalje med inskripsjon.

§ 4 Plikter
a) Medlemmene plikter å delta på korpsets øvelser, arrangeme nter og oppdrag. På
øvelsene føres oppmøteliste. Eventuelt fravær skal meldes til dirigent.
b) Medlemmene plikter å behandle korpsets instrumenter, noter og utstyr
forsiktig. Ved skade dekkes reparasjonskostnader av den enkelte musikant.
c) Alle medlemmer plikter å følge korpsets og NMFs vedtekter og reglement.
d) Medlemmene plikter å følge beskjeder som blir gitt. Styret eller dirigent kan
bortvise medlemmer som ikke følger gjeldende reglement.e) Korpsets vedtak om bortvisning kan ankes til NMF.
f) Foresatte forventes å delta på oppsatt dugnad i løpet av skoleåret. I tillegg
kommer korpsets egne arrangement og eventuelle tillitsverv.

§ 5 Kontingent
a) Årsmøtet fastsetter kontingent og instrumentleie. Satsene gjelder fra
førstkommende semester.
b) Dersom det oppstår situasjoner som gjør endring av kontingent og
instrumentleie nødvendig, kan styret vedta ny kontingent eller instrumentleie i
forkant av årsmøtet.
c) Styret kan etter søknad innvilge reduksjon eller fritak i kontingent og/eller
instrumentleie.

§ 6 Dirigent
a) Dirigenten er musikalsk og pedagogisk ansvarlig for korpsets utvikling.
b) Dirigenten skal bidra til et godt og inkluderende miljø.
c) Ansvar for rekruttering til korpset i samarbeid med styret.
d) Styret er ansvarlig for arbeidsavtale og utbetaling av lønn/honorar til
dirigenten.
e) Dirigent deltar i et eventuelt musikkutvalg.

§ 7 Årsmøtet
a) Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av mars
måned. Innkallingen sendes ut senest to uker i forkant.
b) Alle medlemmer har stemmerett. Medlemmer under 15 år representeres av sine
foresatte. Medlemmer som har fylt 15 år er stemmeberettigede , men kan la seg
representere av sine foresatte. Styremedlemmer har stemmerett, men ikke ved
godkjenning av årsmelding og regnskap.
c) Representanter fra NMF har talerett på årsmøtet.
d) Sakslisten på årsmøtet skal inneholde:
• Årsmelding
• Revidert regnskap og budsjettforslag for kommende år
• Forslag til kontingent og instrumentleie
• Valg av styremedlemmer og vararepresentanter
• Valg av revisor og valgkomité
Innkomne forslag må være styret i hende senest åtte dager før årsmøtet.
e) Styreleder konstitueres for ett år, de øvrige styremedlemmer og
vararepresentanter for to år. Revisor og valgkomité velges for to år.
f) Dersom styret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede ser det nødvendig, kan
det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

§ 8 Styret og tillitsvalgte i korpset
a) Nordre Ål Skolemusikk ledes av et styre bestående av fem personer valgt av
årsmøtet. Styret konstituerer seg selv, og organiseres på følgende måte:
Styreleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Det velges også en vara.
b) Dirigent og tillitsvalgte har tale- og forslagsrett i styret, samt rett til å få
møteinnkallinger og referater.
c) Styret kan opprette komiteer og verv.
d) Styret skal ha minst et møte per kvartal. Dersom dirigent, leder eller to
styremedlemmer finner det nødvendig skal det innkalles oftere. Styret er
beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har
styreleder dobbeltstemme.
e) Styret har følgende hovedoppgaver:
• Ansvar for drift av korpset.
• Ansvar for rekruttering til korpset i samarbeid med dirigent.
• Ansette dirigent og eventuelle instruktører. Styret har fullmakt til å inngå
arbeidsavtaler. Styrets leder har personalansvar for korpsets ansatte.
• Ansvar for korpsets aktiviteter og reglement.
f) Korpsets medlemmer velger inntil to tillitsvalgte for to år av gangen. De
tillitsvalgte fungerer som bindeledd mellom styret og medlemmene.
g) Styret skal innhente politiattester for de som har tillits- eller ansvarsforhold i
korpset.
h) Styret plikter å forholde seg til NMFs beredskapsplan for korps.

§ 9 Oppløsning av korpset
a) Oppløsning av korpset kan kun foretas når to årsmøter etter hverandre har
vedtatt dette med minst 2/3 flertall. Det må være minst en måneds mellomrom
mellom årsmøtene.
b) Korpsets økonomiske ressurser, instrumenter og andre eiendeler forvaltes av
NMF i påvente av nytt korps.

§ 10 Vedtektsendringer
Endringer i vedtekter kan kun fattes på et årsmøte med minst 2/3 flertall.

Vedtektene er vedtatt på årsmøtet 3. februar 2021