Vedtekter

Nordre Ål skolemusikk, Postboks 437, 2603 Lillehammer

§ 1 Navn og organisasjon
Kringsjå skolemusikk ble stiftet 13. juni 1960. Korpset er medlem av Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilsluttet NMF Hedmark og Oppland. 10. juni 2020 ble navnet endra til Nordre Ål skolemusikk.

§ 2 Formål
Nordre Ål skolemusikk har som formål:

 • å fremme interesse for, og kunnskap om musikk blant barn og ungdom gjennom ulike aktiviteter knyttet til korps.
 • støtte opp om tiltak der medlemmer som ønsker det, får anledning til å utvikle seg videre innenfor området musikk og musikkaktiviteter.
 • å skape godt kameratskap og sunne interesser blant medlemmene som bidrag til et godt barne- og ungdomsmiljø i Nordre Ål

  § 3 Medlemskap
 • a) Barn og ungdom bosatt i Nordre Ål kan være medlemmer i Nordre Ål skolemusikk. Medlemskap regnes fra opptak som aspirant. Korpset følger de aldersbestemmelser som til enhver tid gjelder i NMF. Ved egen avtale om aldersgrenser mellom skolemusikk og voksenkorps i Lillehammer, så gjelder disse aldersbestemmelsene for overganger og dobbeltmedlemskap.

b) Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF.

c) Opptak skjer etter søknad. Alle søknader må være underskrevet av foresatte.

d) Utmelding skal være skriftlig og fortrinnsvis gjelde ved semesterslutt. Det betales kontingent for påbegynt semester. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset.

e) Ved spesielle årsaker og etter søknad, kan styret innvilge permisjon for et halvt år. Hvis man beholder plassen på kulturskolen, må man selv dekke kontingenten til kulturskolen.

f) Styret kan godkjenne at medlemmene står tilsluttet andre korps. Det er en forutsetning at Nordre Ål skolemusikk prioriteres.

g) Styret kan gi dispensasjon til opptak av medlemmer fra andre korps og barn og ungdom bosatt utenfor Nordre Ål.

h) Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.

i) Medlemmene i korpset får medalje ved oppnådde 3, 5, 7, 10 og 12 års medlemskap. Ved 10 års medlemskap gis medalje med navneinskripsjon. Ved fire års medlemskap får man hvit snor til å feste på uniformen.

§ 4 Plikter
a) Medlemmene plikter å delta på korpsets øvelser, arrangementer og oppdrag. På øvelsene føres fraværsprotokoll. Grunn til fraværet skal oppgis. Fravær ved arrangementer og oppdrag skal meldes til korpsleder i så god tid som mulig på forhånd. Ved stort fravær kan styret og / eller dirigent bestemme at medlemmet ikke kan delta i konkurranser eller tilsvarende arrangement.

b) Medlemmene plikter å behandle utlånte instrumenter, noter og utstyr ytterst forsiktig. Skade kan kreves erstattet.

c) Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

d) Medlemmene plikter å rette seg etter korpsets uniformsreglement og eventuelle andre ordensregler.

e) Medlemmene plikter å rette seg etter de anvisninger og beskjeder som gis av instruktør og ledere. Dirigent eller korpsleder kan for kortere tid bortvise et medlem som setter seg utover dette. Ved gjentatte forseelser eller alvorlige brudd på god oppførsel skal saken forelegges styret, som kan bortvise vedkommende for lengre tid eller inndra medlemskapet i korpset.

f) Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret.

g) Medlemmets foresatte må påta seg de plikter Nordre Ål skolemusikk stiller til dem når det gjelder driften av korpset. Frikjøp fra dugnad gjelder frittstående inntektsbringende aktiviteter og ikke innsats på egne arrangementer og valg til tillitsverv.

§ 5 Kontingent
a) Årsmøtet fastsetter kontingent, instrumentleie og egenandel til kulturskolen for ett år om gangen. Satsene for kontingent og egenandeler gjelder for skoleåret med virkning fra kommende skolestart.

b) Styret kan innvilge reduksjon i kontingenten i spesielle tilfeller og etter begrunnet søknad.

§ 6 Dirigent
a) Dirigenten er ansvarlig for den musikalske del av virksomheten, og er i samråd med korpslederen ansvarlig for ro og orden i korpset. Dirigenten skal, sammen med øvrig ledelse i korpset, bidra til et godt sosialt fellesskap og til inkludering av alle korpsets medlemmer.

b) Styret skal sørge for arbeidsavtale og riktig utbetaling av lønn/honorar.

c) Dirigent deltar i eventuelt musikkutvalget nedsatt av styret.

§ 7 Årsmøtet
a) Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Korpsåret følger kalenderåret og årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned. Innkalling skal skje med minst to ukers varsel.

b) Hvert medlem avgir en stemme. Medlemmer under 15 år representeres av sine foresatte. Medlemmer som har fylt 15 år, er selvstendig stemmeberettigede, men kan la seg representere av sine foresatte. Styrets medlemmer har stemmerett, men ikke under godkjenning av årsmelding og regnskap.

c) Representanter fra NMF har talerett på årsmøtet.

d) Sakslisten på årsmøtet skal inneholde:

 • Årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Budsjettforslag for kommende år
 • Forslag til kontingenter og egenandeler
 • Valg av styreleder
 • Valg av styremedlemmer og vararepresentanter
 • Valg av ansvarlige for faste komiteer
 • Valg av revisor
 • Valg av valgkomité
 • Innkomne forslag. Disse må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet.

e) Styreleder velges for ett år, de øvrige styremedlemmer og vararepresentanter for to år. Man må sørge for kontinuitet i styret ved overlappende funksjonstid. Revisor og valgkomité velges for to år. Valgbare er alle som er interessert i korpset.

f) Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede krever dette.

§ 8 Styret og tillitsvalgte i korpset
a) Nordre Ål skolemusikk ledes av et styre bestående av styreleder og fem styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret organiseres på følgende måte:

 • Styreleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Styremedlem – Ansvar for praktisk korpsdrift
 • Styremedlem – Ansvar for inntektsbringende arbeid
 • Styremedlem – Ansvar for sosiale aktiviteter

b) Dirigent og tillitsvalgte i korpset får møteinnkallinger og referater og har rett til å møte i styret med tale- og forslagsrett.

c) Til støtte for sitt arbeid har styret anledning til å opprette det ønskelige antall komiteer og verv.

d) Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. Vedtak fattes med vanlig flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet teller styreleder sin stemme dobbelt.

e) Styret har følgende hovedoppgaver:

 • Stå for driften av korpsvirksomheten etter vedtak fattet på årsmøtet og etter årsplaner.
 • Ansette/utpeke dirigent, instruktører, korpsledere og medlemmer i komiteer
 • Samarbeid med Kringsjå drilltropp, herunder å utarbeide en skriftlig forpliktende avtale.
 • Stå for rekruttering og opptak i korpset
 • Holde løpende oversikt over aktiviteter i underutvalg slik at driften til enhver tid er forsvarlig
 • Utforme og revidere regler og instrukser som er nødvendige for å regulere skolemusikken sitt ansvar og aktiviteter.

f) Korpset velger to tillitsvalgte som involveres i driften og som er bindeleddet mellom styret og medlemmene. De tillitsvalgte velges for to år, en ny annet hvert korpsår.

g) Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

h) Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§ 9 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene kan bare fattes på et årsmøte, med minst 2/3 flertall.

§ 10 Oppløsning av korpset
a) Oppløsning av skolemusikken kan bare foretas når 2 årsmøter etter hverandre har vedtatt dette med minst 2/3 flertall. Det må være minst en måneds mellomrom mellom årsmøtene.

b) I påvente av oppstart av ny skolemusikk, skal instrumenter og andre eiendeler samles inn og lagres på forsvarlig måte i samråd med NMF Hedmark og Oppland. Skolemusikkens økonomiske midler skal overføres sperret, rentebærende konto og kontrolleres av NMF Hedmark og Oppland.

Med unntak av navnet, der endring ble vedtatt 10. juni 2020, er disse vedtektene er vedtatt på årsmøtet 21. mars 2012 og erstatter tidligere vedtekter av 21. februar 2007.